Skriftstørrelse

Utbyggingsavtaler

Formål

  • Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og grunneier, eller utbygger, om utbygging av et område som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter plan- og bygningsloven, - og som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan (pbl. § 17-1).
  • Praksis med utbyggingsavtaler etter plan- og bygningsloven kap. 17 gjennomføres på grunnlag av prinsippvedtak fattet i kommunestyret.
  • Seksjon for kommunale eiendommer har ansvar for forhandling og gjennomføring av utbyggingsavtaler.

Hvordan?

  • I vedtaket listes det opp i hvilke tilfeller det er aktuelt å inngå utbyggingsavtaler og hvilke tiltak det er aktuelt å inngå avtale om.
  • Last updated on .